Regulamin

§ 1

Zasady Ogólne

1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Wytwórnię zarówno na terenie placówki jak i na zajęciach organizowanych poza nią.

2. Organizatorem zajęć Wytwórni jest Potatoes sp. z o.o., ul. Ściegiennego 4/2, 60-128 Poznań, NIP 779 238 21 61, REGON 301552873.

§ 2

Zgłoszenie

1. Przez zgłoszenie udziału w zajęciach rozumie się wypełnienie formularza zgłoszeniowego, najpóźniej przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.

2. Zgłaszającym – są rodzicie, opiekunowie prawni lub osoby przez nich uprawnione, wypełniające Zgłoszenie.

3. Organizatorem – jest Potatoes sp. z o.o., ul. Ściegiennego 4/2, 60-128 Poznań, NIP 779 238 21 61, REGON 301552873.

4. Uczestnikami – są wszystkie osoby objęte Zgłoszeniem, tj. osoby aktywnie uczestniczące w Zajęciach.

5. Zgłoszenie traktowane jest jako oświadczenie woli, wyrażające chęć uczestnictwa w wybranych kursach.

6. Zgłaszający winien sprawdzić, czy podane przez niego dane są wpisane poprawnie i zgodnie z rzeczywistym stanem.

7. O każdej zmianie danych osobowych lub istotnych danych związanych uczestnictwem w kursach Zgłaszający lub Uczestnik ma obowiązek bezzwłocznie poinformować Organizatora.

§ 3

Zasady płatności

1. Po wypełnieniu Zgłoszenia i dokonaniu wpłaty, Zgłaszający otrzyma na podany przez siebie e-mail potwierdzenie zapisania na kurs.

2. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju kursu i ilości przewidywanych zajęć i dostępna jest na stronie www: http://wytwornia.edu.pl/

3. Wpłat można dokonywać jedynie przelewem na konto :

Potatoes Sp. z o.o.

Ul. Ściegiennego 4/2

60-128 Poznań

mBank 79 1140 2004 0000 3602 7601 4184

Opisy do wpłat na konto:

1. wpłaty za cały kurs:
imię i nazwisko dziecka / nazwa kursu / miesiąc rozpoczęcia i zakończenia / sposób zapłaty
Adam Kowalski / Ciekawość / luty-kwiecień / całość

2. wpłata za miesiąc (wszystkie zajęcia w danym miesiącu):
imię i nazwisko dziecka / nazwa kursu / miesiąc rozpoczęcia i zakończenia / sposób zapłaty
Adam Kowalski / Ciekawość / luty-kwiecień / za luty

3. wpłata za zajęcia jednorazowe
imię i nazwisko dziecka / nazwa kursu / data zajęć
Adam Kowalski / Ciekawość / data

 

4. Wpłat należy dokonać przed rozpoczęciem wybranych Zajęć.

5. Za datę dokonania płatności przyjmuje się dzień wpływu należności na konto bankowe Organizatora.

6. Po wypełnieniu Zgłoszenia Uczestnikowi nie przysługują żadne rabaty i promocje oferowane w późniejszym terminie dotyczące wybranego przez Zgłaszającego kursu.

§ 4

Realizacja umowy

1. Organizator zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób zgodny z warunkami określonymi w ofercie.

2. Zgłaszający ma możliwość rezygnacji z kursu w dowolnym momencie. W przypadku rezygnacji Zgłaszający zobowiązany jest do jak najszybszego powiadomienia Organizatora w formie pisemnej. Opłaty naliczane są do dnia, w którym Organizator otrzymał informację o rezygnacji.

3. Organizatorowi przysługuje prawo odwołania kursu w terminie 3 dni, przed jego rozpoczęciem. O decyzji takiej każdy z klientów poinformowany zostanie indywidualnie.

4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursów (do dnia rozpoczęcia włącznie) lub przerwania kursu w wypadku działania siły wyższej (wydarzenia polityczne, działania militarne, decyzje władz państwowych, samorządowych lub innych instytucji, klęska żywiołowa itp.), ma jednak obowiązek niezwłocznie zawiadomić
o tym Uczestnika i Zgłaszającego.

§ 5

Udział w kursach

1. Uczestnicy niepełnoletni biorą udział w kursach za zgodą i na wniosek rodziców (opiekunów prawnych).

2. Osoby Zgłaszające zobowiązane są do podania stanu zdrowia Uczestników.

3. Osoby Zgłaszające zobowiązane są do określenia osób upoważnionych do odbioru Uczestników z kursu.

4. Powyższy obowiązek dotyczy również sytuacji gdy dzieci odbierane będą przez rodziców lub opiekunów prawnych.

5. Rodzice (opiekunowie prawni) są odpowiedzialni materialnie za szkody wyrządzone przez dziecko i z tego tytułu przyjmują na siebie pełną odpowiedzialność cywilnoprawną.

6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za pieniądze, przedmioty wartościowe pozostawione przez Uczestników podczas trwania kursów, chyba że zostaną one oddane Organizatorowi do przechowania.

7. Uczestnicy kursów są zobowiązani stosować się do poleceń osób prowadzących kurs.

8. Uczestnik drastycznie naruszający Regulamin lub postępujący w sposób rażący wobec lektora, opiekuna lub innych uczestników może zostać usunięty z kursu.

9. W powyższym wypadku, Organizator zwraca pieniądze za pozostałą część kursu.

10. Organizator nie przewiduje zwrotu pieniędzy w przypadku nieobecności dziecka na zajęciach.

11. Możliwość zwrotu pieniędzy z tytułu nieobecności dziecka na zajęciach, usprawiedliwionej wyjątkowymi okolicznościami, jest rozpatrywana w każdym przypadku indywidualnie i jest zależna od uznania Organizatora.

12. W przypadku nieobecności dziecka spowodowanej chorobą nie przewiduje się możliwości zwrotu pieniędzy, natomiast Organizator może zaproponować Zgłaszającemu inny termin zajęć lub inną formę aktywności
w ramach zajęć w Wytwórni.

§ 6

Odpowiedzialność

1. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy uczestnictwa, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:

  • działaniem lub zaniechaniem klienta,
  • działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych
    w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo
  • siłą wyższą.

§ 7

Reklamacje

1. Jeżeli w trakcie kursu Uczestnik stwierdza nienależyte wykonywanie Umowy albo jej niewykonywanie, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Organizatora (lub przedstawiciela Organizatora).

2. Organizator sugeruje, aby reklamacja w formie pisemnej została złożona w ciągu 30 dni od zakończenia kursu.

3. Organizator ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni licząc od daty jej otrzymania.

4. W przypadku uznania zasadności reklamacji powodującej konieczność dokonania zwrotu części lub całości, wpłat Organizator ma obowiązek dokonania zwrotu w ciągu 14 dni od dnia uznania reklamacji. Od zwracanych kwot nie przysługują odsetki.

§ 8

Informacje dodatkowe

1. Przystąpienie przez Uczestnika do Zajęć jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Osobę Zgłaszającą, w tym zgodą na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora oraz zgodą na robienie zdjęć i filmowanie Uczestnika oraz na korzystanie i rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika
w zakresie związanym z przeprowadzanym kursem.

2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Kursów następuje zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją zawartej Umowy, strony będą się starały rozwiązać polubownie. Spory nierozwiązywalne polubownie podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny właściwy dla miejsca zamieszkania pozwanego.